സൗജന്യ ജനറൽ / ലാപ്രോസ്കോപിക് വൈദ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പ്

സൗജന്യ ജനറൽ / ലാപ്രോസ്കോപിക് വൈദ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പ് ഫെബ്രുവരി 18 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 29 വരെ അഹല്യ ഡയബറ്റീസ് ആശുപത്രിയിൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ...
Read more