സൗജന്യ ജനറൽ / ലാപ്രോസ്കോപിക് വൈദ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പ്

സൗജന്യ ജനറൽ / ലാപ്രോസ്കോപിക് വൈദ്യ പരിശോധന ക്യാമ്പ് ഫെബ്രുവരി 18 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 29 വരെ അഹല്യ ഡയബറ്റീസ് ആശുപത്രിയിൽ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ...
Read more

സൗജന്യ പ്രമേഹ, ജനറൽ മെഡിസിൻ, അസ്ഥി രോഗ നിർണയ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

സൗജന്യ പ്രമേഹ, ജനറൽ മെഡിസിൻ, അസ്ഥി രോഗ നിർണയ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കള്ളപ്പെട്ടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു സമീപം സെപ്റ്റംബർ 4 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9...
Read more