സൗജന്യ പ്രമേഹ, ജനറൽ മെഡിസിൻ, അസ്ഥി രോഗ നിർണയ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്

സൗജന്യ പ്രമേഹ, ജനറൽ മെഡിസിൻ, അസ്ഥി രോഗ നിർണയ മെഗാ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് കള്ളപ്പെട്ടി പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു സമീപം സെപ്റ്റംബർ 4 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ.

Previous Post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*