എന്താണ് PCOS?സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം?

ഡോ. പ്രേം നാരായണൻ
എൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ്
അഹല്യ ഡയബറ്റീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വിശദീകരിക്കുന്നു .

#pcos #womenshealth #endocrinology