എന്താണ് PCOS?സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്തെല്ലാം?

ഡോ. പ്രേം നാരായണൻഎൻഡോക്രൈനോളജിസ്റ്റ്അഹല്യ ഡയബറ്റീസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വിശദീകരിക്കുന്നു . https://www.youtube.com/watch?v=x-tHYALIPUc #pcos #womenshealth #endocrinology...
Read more